REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KADEX 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem https://kadexbhp.pl (dalej jako „Sklep Internetowy” lub „Sklep”), prowadzony jest przez KADEX AG Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kieleckiej 102, 26-600 Radom, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700804, posiadającą numer NIP 9482598330, numer REGON 146359570, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
 2. Sklep Internetowy jest platformą handlową on-line, działającą w ramach domeny internetowej pod adresem https://kadexbhp.pl, pozwalającą Użytkownikom w szczególności na: zapoznanie się z oferowanymi przez Sprzedawcę produktami, na zamawianie i zawieranie umów sprzedaży (kupowanie) produktów, oferowanych przez Sprzedawcę w tym Sklepie, na odległość, dokonywanie zapłaty za zamówione za pośrednictwem Sklepu produkty, tworzenie, obsługę i prowadzenie elektronicznych Kont Klienta w ramach Sklepu.
 3. Użytkownikiem” Sklepu jest każda osoba, która korzysta z tego Sklepu, w szczególności w celu dokonania zakupu produktu (produktów) oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Klientem” Sklepu jest Użytkownik, który złożył ofertę nabycia produktu (produktów) oferowanych przez Sprzedawcę w tym Sklepie.
 5. Stronami umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca i Klient.
 6. Niniejszy Regulamin Sklepu (zwany „Regulaminem”), określa, w szczególności:
 7. warunki korzystania ze Sklepu przez Użytkowników;
 8. zasady składania przez Użytkowników zamówień na produkty dostępne w Sklepie;
 9. zasady i sposoby zapłaty ceny za produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu;
 10. zasady i sposoby dostarczania Klientom Sklepu zamówionych produktów;
 11. warunki odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą przez Klientów;
 12. zasady składania przez Klientów reklamacji dotyczących produktów;
 13. sposoby i zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących produktów kupionych za pośrednictwem Sklepu.
 14. Sprzedawca świadczy swoje usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§2 WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownikiem Sklepu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Użytkownikiem Sklepu może być również osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli działa za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 3. Do korzystania przez Użytkowników ze Sklepu, w tym w szczególności do: zakładania elektronicznego Konta Klienta, przeglądania produktów oferowanych w Sklepie, składania zamówień, przeglądania historii zamówień w Sklepie, niezbędne jest urządzenie
  (w szczególności: komputer, tablet, smartfon) z dostępem do Internetu, posiadające zainstalowaną przeglądarkę internetową oraz  dostęp do elektronicznej skrzynki pocztowej
  (e-mail).
 4. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać, publikować lub w inny sposób dostarczać za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu. Zabronione jest ponadto korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem i właściwościami.
 5. Sklep jest dostępny  dla Użytkowników codziennie (od poniedziałku do niedzieli), przez całą dobę, z zastrzeżeniem postanowień ustępu następnego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwości czasowego ograniczenia dostępności Sklepu w całości lub części, na czas trwania niezbędnych konserwacji, modernizacji lub rozbudowy strony internetowej, na której działa Sklep.

 

§3 SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu odbywa się na zasadach, o których mowa poniżej.
 2. Użytkownik może złożyć zamówienie na produkty oferowane w Sklepie, za pośrednictwem utworzonego w systemie Sprzedawcy elektronicznego Konta Klienta lub bez utworzenia elektronicznego Konta Klienta.
 3. Rejestracja w Sklepie (utworzenie elektronicznego Konta Klienta), jak również korzystanie z jego funkcjonalności, jest bezpłatne.
 4. Po utworzeniu elektronicznego Konta Klienta, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych przez Użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania danych do logowania do swojego elektronicznego Konta Klienta osobom trzecim.
 6. Elektroniczne Konto Klienta utworzone jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może zrezygnować z jego prowadzenia w każdym czasie, zgodnie z postanowieniami §12 Regulaminu.
 7. W celu rejestracji i utworzenia elektronicznego Konta Klienta, Użytkownik podaje Sprzedawcy dane z wykorzystaniem odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
 8. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim przez Użytkownika adres e-mailzostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji.
 9. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika rejestracji elektronicznego Konta Klienta, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta i potwierdzenia jego otrzymania przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 11. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem wykonania umowy zawartej  za pośrednictwem Sklepu jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 12. Sprzedawca zapewnia Użytkownikowi w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 13. W przypadku złożenia przez Użytkownika zamówienia z opcją odbioru we własnym zakresie, Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę e-mail’emlub wiadomością SMS o realizacji zamówienia i możliwości odbioru produktu (produktów), wraz ze wskazaniem adresu odbioru.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych przez Klienta produktów, jeżeli jest to spowodowane podaniem przez Klienta błędnych (nieprawidłowych lub niepełnych) danych w formularzu zamówienia.

 

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE Z WYKORZYSTANIEM KONTA KLIENTA

 1. Zarejestrowany Użytkownik w celu złożenia zamówienia, loguje się na swoje elektroniczne Konto Klienta.
 2. Po wyborze przez Użytkownika produktu (produktów), spośród dostępnego asortymentu Sklepu, Użytkownik umieszcza produkt (produkty) w koszyku, poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. Użytkownik ma możliwość podania liczby produktów dodawanych do koszyka.
 3. W dalszej kolejności, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych opcji i podaje dane niezbędne do doręczenia zamówienia, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza zamówienia.
 4. W dalszej kolejności, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu zapłaty, spośród dostępnych opcji płatności.
 5. Następnie, Użytkownik dokonuje ostatecznego potwierdzenia szczegółów zamówienia,
  zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
 6. Złożenie zamówienia przez Użytkownika (zawarcie umowy) następuje po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej i naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub przycisku zawierającego inne równoważne jednoznaczne sformułowanie.
 7. Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, otrzymuje on od Sprzedawcy e-mailpotwierdzający otrzymanie zamówienia.
 8. Niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu zapłaty od operatora płatności, Użytkownik otrzymuje e-mailpotwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji.
 9. Dzięki rejestracji elektronicznego Konta Klienta, Użytkownik może uzyskać w szczególności: możliwość wglądu do historii zamówień, korzystanie z rabatów, kuponów promocyjnych, punktów lojalnościowych lub innych korzyści wprowadzonych przez Sprzedawcę oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Użytkownikom.

 

§5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE BEZ KONTA KLIENTA

 1. Użytkownik Sklepu może nabywać produkty oferowane w Sklepie również bez uprzedniej rejestracji i utworzenia elektronicznego Konta Klienta.
 2. W takim przypadku, do złożenia zamówienia, nie jest niezbędne zalogowanie się do Konta Klienta.
 3. Po wyborze przez Użytkownika produktu (produktów) spośród dostępnego asortymentu Sklepu, Użytkownik umieszcza produkt (produkty) w koszyku, poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam bez rejestracji”. Użytkownik ma możliwość podania liczby produktów dodawanych do koszyka.
 4. W dalszej kolejności, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych opcji i podaje dane niezbędne do doręczenia zamówienia, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza zamówienia.
 5. W dalszej kolejności, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu zapłaty, spośród dostępnych opcji płatności.
 6. Następnie, Użytkownik dokonuje ostatecznego potwierdzenia szczegółów zamówienia, zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
 7. Złożenie zamówienia przez Użytkownika (zawarcie umowy) następuje po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej i naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub przycisku zawierającego inne równoważne jednoznaczne sformułowanie.
 8. Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, otrzymuje on od Sprzedawcy e-mailpotwierdzający otrzymanie zamówienia.
 9. Niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji
  o dokonaniu zapłaty od operatora płatności, Użytkownik otrzymuje e-mailpotwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji.

 

§6 TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Orientacyjne terminy realizacji zamówienia widoczne są z poziomu Sklepu, w chwili składania zamówienia przez Użytkownika. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni roboczych.
 2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mailod Sprzedawcy, potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.
 3. Chwilą realizacji zamówienia jest czas wydania przesyłki kurierowi (w przypadku wyboru sposobu dostawy przez kuriera lub do paczkomatu) lub wydanie przesyłki Klientowi (w przypadku odbioru osobistego).
 4. Terminy dostawy wynoszą (w zależności od sposobu dostawy i podmiotu dokonującego dostawy) od 1 dnia roboczego do 5 dni roboczych.
 5. W przypadku braku odebrania zamówionych produktów przez Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych, mimo powiadomienia Klienta o możliwości odbioru lub pomimo prób doręczenia, zamówienie zostanie odesłane do magazynu Sprzedawcy.

§7 PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny produktów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie uwzględniają kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Ceny produktów podane w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z dostawą produktów (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy produktów.  Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności:

1)      przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką produktów (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

2)      zapłata przy odbiorze produktów (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze produktów u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

3)      zapłata za pośrednictwem systemu płatności  PayPal/Karta kredytowa – zapłata przed wysyłką produktów (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności PayPal.

 1. Na każdy sprzedany produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi drogą mailową, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia. Na życzenie wysyłamy fakturę i paragon drogą pocztową.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty za towar w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 t.j. z późn. zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

 

§8 DOSTAWA

 1. Dostawa zamówień do Klienta może być dokonywana, w szczególności, w następujący sposób:

a) przesyłką kurierską dostarczaną do Klienta przez Pocztę Polską;

b) przesyłką kurierską dostarczaną do Klienta przez DPD;

2. Dostarczenie zamówień przez firmy kurierskie, spedycyjne lub inne podmioty następuje na zasadach przewidzianych przez te podmioty.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ww. sposobów dostawy oraz ograniczenia dostępności sposobów dostawy widocznych z poziomu składania zamówienia w Sklepie, przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.

4. W przypadku zamówień o wartości powyżej 1000 zł brutto, Sprzedawca oferuje dokonanie bezpłatnej dostawy zamówienia. W pozostałych przypadkach, cena dostawy będzie każdorazowo doliczania do ceny zamówienia.

 

§9 RĘKOJMIA ZA WADY, SKŁADANIE REKLAMACJI I ICH ROZPATRYWANIE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi zamówienia bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedane produkty mają wady fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest również do prawidłowego (zgodnego
  z postanowieniami Regulaminu) świadczenia pozostałych usług w nim przewidzianych.
 2. Reklamacje mogą być przez Klienta zgłaszane:
 3. na piśmie, na adres pocztowy KADEX AG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kieleckiej 102, 26-600 Radom lub
 4. telefonicznie, pod numerem telefonu 723-505-530 lub
 5. drogą elektroniczną, przez:
 6. skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://kadexbhp.pl lub
 7. wysłanie wiadomości e-mail na adres sklepkadex@kadex.pl.
 8. Reklamacja powinna zawierać informacje o osobie lub podmiocie składającym reklamację (w szczególności: imię i nazwisko, firmę i dane kontaktowe), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 9. W celu rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć reklamowane produkty do Sprzedawcy, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub osobiście.
 10. Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji i dalszym postępowaniu. Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie w taki sam sposób w jaki ją złożono.
 11. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 12. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient uiścił Sprzedawcy z tytułu kupna produktów.
 13. Użytkownik Sklepu, w sposób określony w ust. 2 może również zgłaszać reklamacje związane z działaniem Sklepu. Reklamacja związana z działaniem Sklepu powinny zawierać informacje określone w ust. 3 powyżej. Czas oczekiwania na odpowiedź i sposób odpowiedzi na reklamacje związane z działaniem Sklepu określa ust. 5 powyżej.

 

§10 GWARANCJA

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na wybrane produkty oferowane w Sklepie. W przypadku gdy na dany produkt ma zostać udzielona gwarancja, informacja o tym zostanie zawarta w opisie produktu wraz z informacją o czasie trwania gwarancji.
 2. Obowiązki Sprzedawcy z tytułu gwarancji polegają na wymianie wadliwych produktów na wolne od wad lub ich naprawie.
 3. W przypadku gdy na dany produkt udzielona zostaje gwarancja, Sprzedawca wydaje Klientowi wraz ze sprzedanymi produktami oświadczenie gwarancyjne.
 4. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Polski, o ile nic innego nie zostało zastrzeżone w oświadczeniu gwarancyjnym.
 5. Jeżeli w oświadczeniu gwarancyjnym inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych produktach.
 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 7. Zgłaszanie roszczeń z tytułu gwarancji następuje na zasadach określonych w §9 Regulaminu.

 

§11 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY,
WYMIANA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

 1. Klient Sklepu, będący konsumentem, który kupił produkt (produkty) dostępne za pośrednictwem Sklepu, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy kupna,
  bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa
  w ust. 8, 10 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 3. Klient Sklepu, będący konsumentem, może odstąpić od zawartej umowy kupna, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy lub poprzez złożenie oświadczenia w wiadomości e-mail). Oświadczenie może mieć treść określoną na formularzu, który stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy tutaj.
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem, w którykolwiek
  ze sposobów określony powyżej.
 5. Sprzedawca niezwłocznie przysyła Klientowi, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w postaci elektronicznej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionych produktów.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności przelewem, zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego nastąpiła płatność. W przypadku, gdy płatność dokonywana była za pobraniem, zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia zamówionych produktów inny niż sposób dostarczenia dostępny w Sklepie w toku składania zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient Sklepu, będący konsumentem, który odstąpił od umowy zgodnie z postanowieniami poprzedzającymi, ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zamówione produkty lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem.
 10. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zamówionych produktów, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówionych produktów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionych produktów.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje Klientowi, w odniesieniu do umów:
 13. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 14. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 15. Klient, niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępach poprzedzających, może wymienić zamówione i nieuszkodzone produkty w terminie 14 dni na dowolne produkty dostępne w ofercie Sklepu, które są w tej samej cenie. Wymiany dokonuje się na koszt Klienta.
 16. Wymiana nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 17. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 18. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§12 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Zarejestrowany Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą, dotyczącą wskazanego przez niego elektronicznego Konta Klienta, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza wypowiedzenia umowy za pośrednictwem Sklepu lub poprzez złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 2. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy, dotyczącej wskazanego przez niego elektronicznego Konta Klienta, następuje po upływie 14 dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Sprzedawcę. Po upływie wskazanego terminu, zalogowanie się do elektronicznego Konta Klienta, którego dotyczy wypowiedzenie, nie będzie możliwe.
 3. W przypadku rozwiązania umowy na skutek wypowiedzenia, elektroniczne Konto Klienta wraz z całą historią zamówień zostanie usunięte ze Sklepu i systemu Sprzedawcy, w terminie 14 dni od rozwiązania umowy.
 4. Rozwiązanie umowy na skutek wypowiedzenia, powoduje utratę przez Użytkownika rabatów, kuponów promocyjnych, punktów lojalnościowych lub innych korzyści otrzymanych
  w związku z posiadaniem i używaniem tego Konta Klienta, jeżeli są one powiązane
  z usuniętym Kontem Klienta.
 5. Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Użytkownika oraz przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, przed rozwiązaniem umowy.

 

§13 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawach związanych ze Sklepem,
  na podstawie niniejszego Regulaminu:
 2. na piśmie, na adres pocztowy KADEX AG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kieleckiej 102, 26-600 Radom
 3. lub telefonicznie, pod numerem telefonu 723-505-530 lub
 4. drogą elektroniczną, przez:
 5. skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej https://kadexbhp.pl lub
 6. wysłanie wiadomości e-mail na adres sklepkadex@kadex.pl.
 7. Sprzedawca może kontaktować się z Użytkownikiem:
 8. na piśmie, na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny lub
 9. drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub
 10. telefonicznie, z wykorzystaniem numeru telefonu wskazanego przez Użytkownika.

 

§14 DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w Sklepie, w szczególności podczas tworzenia elektronicznego Konta Klienta, składania zamówienia, korespondencji kierowanej do Sprzedawcy, przetwarzane są przez Sprzedawcę – KADEX AG Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kieleckiej 102, 26-600 Radom, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700804, posiadającą numer NIP 9482598330, numer REGON 146359570 (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i równocześnie niezbędne do prawidłowego składania i realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu oraz do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności, której treść jest dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy, pod adresem https://kadexbhp.pl/polityka-prywatnosci/
 4. Uznaje się, że dane osobowe podawane przez Użytkownika, stanowią jego dane osobowe.

 

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od momentu udostępnienia
  zmienionej treści Regulaminu, na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w chwili składania zamówienia.
 2. Prawem właściwym dla umów zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, których przedmiotem są produkty kupione za pośrednictwem Sklepu, oraz do usług świadczonych na podstawie Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawartymi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, jak również innymi usługami świadczonymi przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Klient Sklepu, będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (ADR), w szczególności przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o pozasądowym sposobie rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasadach dostępu do tych procedur, a także o podmiotach uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem https://www.uokik.gov.pl/ – Strona główna / Konsumenci / Instytucje Konsumenckie / Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich.
 5. Klient Sklepu, będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL .
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 7. Niniejszy Regulamin i jego zmienione wersje dostępne są nieodpłatnie w wersji polskiej, na stronie internetowej Sprzedawcy, pod adresem https://kadexbhp.pl/regulamin, w formie pozwalającej na jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie przez Użytkownika.